Call us at: 1-855-508-4715 (TRS 711), 8 a.m. to 6 p.m., Monday–Friday
Providers call: 1-866-275-3247

Xin chào và chào mừng các hội viên của MassHealth có nhà cung cấp chăm sóc chính Wellforce.

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, quý vị sẽ có chương trình mới–Wellforce Care Plan. Quý vị sẽ nhận được đúng tất cả những phúc lợi quý vị đã luôn nhận được từ MassHealth, và nhiều hơn nữa.

Wellforce Care Plan là gì?

Wellforce Care Plan là Chương trình Cộng tác của MassHealth Accountable Care Organization (ACO). Chương trình bao gồm Wellforce Care Plan ACO và Fallon Health. Wellforce ACO là nhóm các bệnh viện và nhà cung cấp đã đồng ý hợp tác chặt chẽ với nhau để chăm sóc tốt cho quý vị và gia đình quý vị. Fallon Health là công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hàng đầu đã chăm sóc cho các hội viên của MassHealth trên 40 năm.

Wellforce Care Plan bao gồm các bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác, hoặc liên kết với:

  • Circle Health
  • Tufts Children's Hospital (Bệnh Viện Nhi Tufts)
  • Hallmark Health
  • Trung tâm Sức khỏe Cộng đồng Lowell
  • Lowell General Hospital (Bệnh Viện Đa Khoa Lowell)
  • Tổ chức Lowell General Physician Hospital Organization
  • Liên minh Chăm sóc Chất lượng New England
  • Trung Tâm Y Tế Tufts

Là hội viên của Wellforce Care Plan, mọi chăm sóc sức khỏe của quý vị đều do nhà cung cấp chăm sóc chính (PCP) của quý vị quản lý. PCP của quý vị sẽ làm việc với nhóm các bác sĩ, bệnh viện và trung tâm sức khỏe cộng đồng của Wellforce Care Plan để cung cấp cho quý vị dịch vụ chăm sóc sức khỏe tuyệt vời.

Dịch thuật Tiếng Việt

Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật miễn phí cho các hội viên nói tiếng Việt của chúng tôi. Nếu quý vị cần giúp đỡ, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-855-508-4715 (TRS 711), từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Thứ Hai - Thứ Sáu.

Chúng tôi sẽ nỗ lực để trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị.